novayagz (1)

Photo: Armen Aramyan, Natalia Tyshkevich, and Alla Gutnikova in Bassmany Court. Credit: Arden Arkman/Novaya Gazeta