80bb2b2cb13c7fe3bab84843d61101ed_1618081325

Photo: President of Ukraine Volodymyr Zelensky visits President Recep Tayyip Erdoğan in Turkey. Credit: President of Ukraine